Rosh Hashanah Challah 
רֹאשׁ הַשָּׁנָה חלה
Seasonal

Rosh Hashanah Challah (רֹאשׁ הַשָּׁנָה חלה)